10.05.2023

Güneş ÖZTÜRK

Güneş ÖZTÜRK
Eğitim Görevlisi
(Temel İslam Bilimleri)

            1979 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdi. İlkokuldan sonra babasında Hafızlığını tamamladı ve Klasik Arapça dersleri aldı. Hıfzını tamamladıktan sonra ortaokul ve lisenin bir kısmını Bozkır İ-H-L’de okudu. 1999 yılında Konya Meram İ-H-L’den birincilikle mezun oldu. Ortaokul ve lise yıllarında Klasik usulde sarf, nahv, belağat, hadis usulü, fıkıh ve fıkıh usulü ve kelam dersleri aldı.

           1999 yılında tek tercih olarak belirlediği Marmara İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Aynı yıl açılan DMS sınavında başarılı oldu ve 2001 yılında diyanette göreve başladı. İstanbul’da çeşitli ilim meclislerine ve ilim halkasına 3 yıl boyunca devam etti.  Daha sonra Konya Selçuk üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 2003 yılında Bu fakülteden şeref derecesiyle mezun oldu.

          2004 yılında açılan İhtisas sınavını kazandı ve Selçuk Eğitim Merkezine kursiyer olarak başladı. Bu esnada çeşitli hocalardan hadis ilimleri dersleri, fıkıh usulü, mantık, münazara, belagat ve diğer ilimleri tahsil edip ikmal eyledi. 2007 yılında Yüksek Lisansını Tefsir Bilim dalında "el-Fevzül-Kebir Bağlamında Şah Veliyyullah ed-Dehlevi'nin Ulûmu'l-Kur'an Anlayışı"  adlı y lisans teziyle tamamladı. Aynı yıl İhtisas eğitimini dereceyle bitirdi. Mezuniyetin akabinde Konya Müftülüğü Fetva Bürosunda görevlendirildi ve burada 8 ay çalıştı.

         2007 yılında açılan Diyanet Eğitim Merkezi öğretmenlik (Dini Yüksek İhtisas Hocalığı) sınavını kazandı. 2008 yılında Tekirdağ eğitim merkezinde geçici görevle öğretmenliğe başladı. Aynı yıl içinde Bursa Nilüfer eğitim merkezine tayini yapıldı. 2009 yılında askerlik görevini tamamladı. Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. Doktora Tez aşamasında olup “Alaaddin es-Semerkandinin Şerhu’t-Te’vîlât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki Yeri” adlı tezi hazırlamaktadır.

          2010 yılında Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezine Kurucu hoca olarak naklen atandı. Burada 3 yıl kadar görev yaptı. 2013 yılında Konya Dini Yüksek İhtisas Merkezine Naklen atandı. 2014 yılı şubat ayında İSAM’da açılan 2. Uluslararası tahkik kursuna katıldı, sertifika aldı. Ayrıca Şubat-Temmuz ayları arasında Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi davetlisi olarak dil becerisi geliştirme kursuna katıldı. Konya İhtisas merkezinde Hadis ilimleri, Kelam–Akaid ve Tasavvuf dersleri verdi.

         Ayrıca Dr. Nureddin Boyacılar hocadan Hadis İlimleri, Hadis Usulü, Cerh-Ta'dil, Senet ve Metin Tenkidi, Hucciyyetü's-Sünnet konularında özel dersler almıştır.

    Halen Konya Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Proje ve Çalışmalar:

    Yüksek Lisans Tezi: "el-Fevzül-Kebir Bağlamında Şah Veliyyullah ed-Dehlevi'nin Ulûmu'l-Kur'an Anlayışı" (Danışman: Prof. Dr. Yusuf IŞICIK), Selçuk Ünv, 2007, KONYA.

Doktora Tezi: Devam etmektedir. “Alaaddin es-Semerkandinin Şerhu’t-Te’vîlât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki Yeri” (Danışman: Doc. Dr. Mesut Kaya) Necmeddin Erbakan Univ, KONYA.

 • Kefevî’nin Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr adlı eserinin edisyon kritiği.  (Prof. Dr. Saffet Köse editörlüğünde 4 kişilik bir heyetle birlikte.) 2017 Beyrut.
 • Ebû Said Hâdimî Mantık Projesi. (Tahkik merkezi heyetiyle birlikte Hâdimî’nin 3 mantık eserinin tahkik ve tercümesi).
 • Hâdimî Tasavvuf Projesi (Berika ve diğer tasavvufi Risaleleri tahkik ve terceme)
 • Hâdimî Fıkıh Projesi (Fıkha dair eser ve risaleleri)
 • Akkirmânî ve Dâvûd el-Karsî “İrade-i cuz’iyye risaleleri” 
 • “Hoca İshak Efendi Risaleleri”.
 • Çocuklar İçin Osmanlıca Sözlük, Kitap dünyasi yay.
 •  Kafiyeci, ”Âyet Tefsiri Risaleleri”.
 • ”Soru-cevap istiare Risalesi ve istiare örnekleri”.
 •  نصر  kelimesi hakkında 18 sual ve cevap (dil felsefesi).
 • Şam Müftüsü Muhammed b Hamza’nın “Levami‘u’l-Envâr Risalesi” (Usûlü Cami‘i’l-Kebîr - fıkıh).

İlim Halkalarında Okuttuğu Dersler:

 1. Kelam- Usulu'd-Din: (Bahru'l-Kelam-Nesefi, Kasidei Nuniye şerhi-Davud el-Karsi, Şerhu'l-Akaid Haşiyesi- Ramazan Efendi, Fıkhu'l-Ekber Şerhi- Ebu'l-Münteha; Ali el-Kari; Şeyh Nidal, Tahavi Şerhi- Meydani; Babirti;Gaznevi; Türkmani, el-Mesalik- Mescizade, Mesailü'l İhtilaf beyne'l- Eşaire vel Maturidiyye- İbn Kemal)
 2. Fıkıh (Furu'): (Merakı'l-felah şerh Nuru'l-İzah, el-Lübab şerhu'l Kitap (Muamelat-Aile hukuku), el-Muhtasar fi'l Fıkhı'l Hanefi, el-Fıkhu'l Müyesser, el-Hidaye (muamelat) )
 3. Usulu Fıkıh: (Muhtasar el-Menar, Şerhu'l- Menar, el-Haridatu'l- Behiyye, Mir'atu'l-Usul, Şerhu Ukudu Resmi'l Müfti, el_Ehadis el-Müşkile el Varide fi Tefsiri'l Kuran, en-Nübez fi Usuli'l Fıkh-İbn Hazm,)
 4. Hadis İlimleri: (Şerhu Usulil Hadis- Davud el-Karsi, Nuhbe ve Şerhi Nüzhe, Şerhu'l Beykuniyye, el-Ecvibetü'l-Fazıla- Leknevi, Kavaid fi Ulumi'l Hadis- Leknevi, er-Rafu' ve't-Tekmil fil Cerh vet-Ta'dil, Qafvu’l-Eser, el-Feru’l Esis, Mukaddime İbn Salah, en-Nüket ala İbn Salah, Şerhu Meanil Asar- Tahavi, Dirasat fi usuli'l Hadis ala Menheci'l Hanefiyye- Türkmani, el-İsnad mine'd-Din-Abdulfettah ebu Ğudde)
 5. Tefsir: ( et-Teysir Fit-Tefsir Ömer Nesefi, et-Teshil Li Ulumit-Tenzil- İbn Cüzey, et-Tahrir ve'Tenvir- İbn Aşur, Kavaidü't-Tefsir- Halid es-Sebt, Muhtasar ıtkan fi ulumi'l-Kuran, İ'cazu resmi'l Mushaf, İ'cazu't- Tilave, et-Tibyan fi ba'zıl Mebahis el-Kuran- Tahir el-Cezairi)

Eğitim:

    Lisans: Selçuk Üni. İlahiyat Fak. 

    Yüksek Lisans: Selçuk Üni. Sosy. Bil. Enst. Tefsir Bilim Dalı. 

    Doktora: Necmeddin Erbakan Üni. Sosy. Bil. Enst. Tefsir Bilim Dalı. 

    Devam ediyor. 

    İhtisas: Selçuk Eğitim Merkezi (Dini Yüksek İhtisas) 

    Dil tecrübesi: Ümmü’l-Kura 2014 Şubat-Temmuz dönemi 

    Yabancı dil:  Arapça YDS. 77,5 

    İletişim: 

    ilimtaalibi@gmail.com 

    05307942071